E-mail

Disclaimer

Het gebruik van de website is voor eigen rekening en risico. Stuurman Coaching is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website.

Stuurman Coaching is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Stuurman Coaching behoudt zich het recht voor de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de netiquette.

Intellectuele Eigendom

Intellectuele Eigendomsverklaring van Stuurman Coaching.

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website ('de Gegevens'), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving.

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Stuurman Coaching. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze Website is de voorafgaande toestemming van Stuurman Coaching nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Stuurman Coaching slecht verdraagt met de naam en reputatie van Stuurman Coaching, haar diensten en producten of de inhoud van haar Website.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Stuurman Coaching en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Stuurman Coaching of de desbetreffende licentiegever. De website www.stuurmancoaching.nl is eigendom van Stuurman IT, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stuurman IT onder nummer 17208671.

Inhoud van de website

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen op de website worden door Stuurman Coaching slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet maken van inbreuk op enigerlei rechten. Stuurman Coaching garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.